Privacybeleid

Dit privacybeleid (hierna "privacybeleid") is opgesteld door Adamant Renewables Holding, S.L. (hierna, "Adamant", de "Controller" of "Ons") om te voldoen aan de transparantieplicht bij de verwerking van persoonsgegevens die wij als controller verzamelen, overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna, "GDPR") en de Nederlandse uitvoeringswet (hierna, "UAVG").

Met de informatie in dit privacybeleid kunt u de details raadplegen van de verschillende verwerkingen van uw persoonsgegevens als gevolg van de toegang tot en het gebruik van ons platform "ADAMANT REPOWER", bestaande uit een website en een mobiele applicatie (hierna gezamenlijk het "Platform"), evenals de verschillende relaties, juridisch of commercieel, die u met Adamant kunt hebben.

I. NOODZAAK OM PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN

Het gebruik van sommige diensten of functionaliteiten van het Platform vereist dat u bepaalde persoonsgegevens verstrekt, zoals aangegeven in de desbetreffende formulieren of contractmodellen, en impliceert hun verwerking voor de doeleinden en op de rechtsgrondslagen zoals aangegeven in dit Privacybeleid.

Weigering om de in deze gevallen vereiste gegevens te verstrekken kan het onmogelijk maken om u bepaalde diensten of functies te leveren, of om de ingediende verzoeken of contracten te verwerken, met name in die gevallen waarin zij als verplicht worden aangemerkt.

Als betrokkene bent u ervoor verantwoordelijk dat de gegevens die u ons via het Platform verstrekt waarheidsgetrouw, nauwkeurig, volledig en actueel zijn. Voor deze doeleinden bent u verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die u verstrekt, en moet u de verstrekte informatie naar behoren bijwerken, zodat deze overeenkomt met uw werkelijke situatie.

U bent ook aansprakelijk voor alle onjuiste of onnauwkeurige informatie die u verstrekt en voor alle directe of indirecte schade die dit aan de Controller of aan derden kan veroorzaken.

In geen geval mogen persoonsgegevens van derden worden verstrekt zonder dat u vooraf hun toestemming hebt verkregen, en u bent persoonlijk aansprakelijk voor het niet nakomen van deze verplichting. U kunt te allen tijde worden verzocht het bewijs van deze toestemming te leveren.

II. GEGEVENSBEHEERDER

 • Controller: Adamant Renewables Holding, S.L.
 • Maatschappelijke zetel: C/ José Echegaray 18, 28232 Las Rozas de Madrid.
 • BTW-nummer: B88277744
 • E-mail: Admin.es@adamantrenewables.com

Hieronder vindt u details over de verwerking van persoonsgegevens die door ons kan worden uitgevoerd.

In ieder geval kunt u schriftelijk nadere informatie over de uitgevoerde verwerking vragen aan de Adamant contactpersoon voor gegevensbescherming op privacy@adamantrenewables.com, die verantwoordelijk is voor het waarborgen van een eerlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens.

III. DOELEINDEN EN GRONDEN VOOR DE LEGITIMERING VAN DE VERWERKING

1. CONTACT

Indien u ons uw persoonsgegevens verstrekt via het contactformulier, telefoon of e-mailadres dat beschikbaar is op het Platform, worden uw gegevens verwerkt met het doel uw verzoeken om informatie te beheren, uw twijfels op te lossen, uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen.

De legitieme basis is de toestemming, die uitdrukkelijk wordt gegeven door het invullen van het contactformulier, door ons te bellen of door ons te schrijven. Op deze wijze is de verwerking noodzakelijk om uw verzoeken om informatie, het oplossen van uw twijfels, het beantwoorden van uw vragen of de verwerking van uw claims goed te kunnen verwerken en om de werking van de dienst volgens de vastgestelde procedures te verifiëren, alsmede om bewijs te verkrijgen van de inhoud van de ontvangen verzoeken en de reden voor de verwerking van de persoonsgegevens die u eventueel verstrekt.

U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken door een e-mail te sturen naar. Ten slotte informeren wij u dat de intrekking van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

2. AANMELDEN

Wanneer u zich aanmeldt op het Platform, inlogt als geregistreerde gebruiker en uw gebruikersprofiel en de bijbehorende functies beheert, worden uw gegevens verwerkt om deze activiteiten op het Platform uit te voeren.

De legitieme basis is de uitvoering van de contractuele relatie tussen Adamant en de gebruiker.

3. HET MONITOREN VAN LAADSESSIES OP ONZE LADERS

Wanneer u ons Platform gebruikt, biedt Adamant u de mogelijkheid om de sessie te monitoren, waardoor u de laadstations kunt vinden die het dichtst bij u in de buurt zijn en u in real-time wordt geïnformeerd over de laadstatus van uw voertuig. Dankzij deze functionaliteit weten wij welke lader u gebruikt en hoe lang u deze gebruikt.

De legitieme basis is de uitvoering van de contractuele relatie tussen Adamant en de gebruiker. Aan de andere kant is de legitieme basis voor geolocatie uw toestemming, uitdrukkelijk verstrekt in de App.

4. TRANSITIES MAKEN

Voordat u een van de laders in ons netwerk gebruikt, stelt Adamant u in staat om via het Platform te betalen.

De legitieme basis is de uitvoering van de contractuele relatie tussen Adamant en de gebruiker.

5. KLANTENBEHEER

Wanneer u een contract tekent met Adamant, worden uw persoonsgegevens verwerkt met het oog op het formaliseren, beheren, onderhouden, ontwikkelen en controleren van de dienstverlening en de werking van de gecontracteerde producten.

De legitieme basis is de uitvoering van de contractuele relatie tussen Adamant en de gebruiker.

6. COMMERCIËLE PROMOTIE

In het geval dat u instemt met de verwerking van uw gegevens voor commerciële doeleinden, zal Adamant de verzamelde persoonsgegevens verwerken om u, via welk communicatiemiddel dan ook: post, telefoon of elektronisch (met inbegrip van WhatsApp, e-mail, SMS, enz.), aanbiedingen en commerciële informatie te sturen in verband met de producten en diensten die op het Platform worden aangeboden, wat het opstellen en versturen van een offerte kan inhouden in overeenstemming met de informatie die is verstrekt voor de berekening ervan, de follow-up ervan en elke communicatie in verband met de verzonden offerte. De beschreven legitieme basis is de toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken door een e-mail te sturen naar. Tevens informeren wij u dat de intrekking van uw toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

Evenzo kan Adamant, indien u reeds klant bent, u commerciële mededelingen sturen over producten of diensten die vergelijkbaar zijn met die welke eerder zijn gecontracteerd, waarbij de rechtmatigheid van de verwerking wordt gebaseerd op het rechtmatige belang van Adamant om zijn imago door middel van commerciële mededelingen te bevorderen. In elk geval herinneren wij u eraan dat u te allen tijde bezwaar kunt maken tegen de verwerking van uw gegevens op grond van het gerechtvaardigd belang, overeenkomstig de bepalingen van het onderdeel "Rechten van de betrokkene" van dit Privacybeleid.

7. SITESTATISTIEKEN

Wanneer u toestemming geeft voor de verwerking van uw gegevens door middel van de installatie van apparaten voor het opslaan en ophalen van gegevens (hierna de "Cookies") voor statistische doeleinden wanneer u het Platform bezoekt, zullen deze worden gebruikt voor geaggregeerde gegevensrapporten, voor statistische en analytische doeleinden door Adamant, zoals aangegeven in het Cookiesbeleid.

De rechtmatige basis is de toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken door een e-mail te sturen naar privacy@adamantrenewables.com. Ten slotte informeren wij u dat de intrekking van de toestemming geen gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan.

IV. CATEGORIEËN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

1. CONTACT

 • Identificatiegegevens: naam.
 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
 • Andere informatie (indien van toepassing): onderwerp en bericht.

2. AANMELDEN

 • Contactgegevens: e-mail en gebruikersnaam

3. HET MONITOREN VAN LAADSESSIES OP ONZE LADERS

 • Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer.
 • Geolocatie

4. TRANSACTIES MAKEN

 • Identificatiegegevens: naam en achternaam.

5. KLANTENBEHEER

 • Identificatiegegevens: naam, achternaam, fiscaal identificatienummer, handtekening.
 • Contactgegevens: postadres, e-mailadres, telefoonnummer.
 • Contractgegevens: contractnummer, facturering, betalingen, algemene en bijzondere voorwaarden, identificatie van de gebruiker en/of de klant.
 • Financiële/bankgegevens: huidig rekeningnummer.

6. COMMERCIËLE PROMOTIE

 • Identificatiegegevens: naam en achternaam.
 • Contactgegevens: e-mailadres.
 • Gegevens met betrekking tot commerciële informatie: producten waarin u geïnteresseerd bent.

7. SITESTATISTIEKEN

 • Identificatiegegevens: IP, naam en achternaam.
 • Contactgegevens: e-mailadres.
 • Gegevens met betrekking tot commerciële informatie: producten waarin u geïnteresseerd bent.
 • Zoekgegevens

V. HOE LANG WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN

Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld, worden zij in de regel afgeschermd en alleen ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten voor het vervullen van de wettelijke verplichtingen die uit de verwerking voortvloeien, steeds in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, en mogen zij niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Zodra de desbetreffende bewaartermijnen zijn verstreken, worden deze persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke regelgeving gewist.

In het bijzonder worden de gegevens die worden verzameld voor de registratie van de app en andere doeleinden die gebaseerd zijn op de uitvoering van de contractuele relatie, geblokkeerd voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de afronding van het evenement, waarna ze worden gewist.

De op basis van toestemming verwerkte gegevens worden afgeschermd totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt. Wat ten slotte de gegevens betreft die worden verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang, deze worden verwerkt totdat de betrokkene bezwaar maakt tegen deze verwerking en/of, in voorkomend geval, wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.

VI. MET WIE WE UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

Het is mogelijk dat Adamant uw persoonsgegevens van tijd tot tijd met derden moet delen. In het bijzonder kan Adamant uw persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers of categorieën ontvangers:

 • Openbare instanties en autoriteiten, voor het nakomen van wettelijke verplichtingen, indien van toepassing.
 • Spirii ApS voor technische bijstand en laadgedrag om een persoonlijke service te kunnen bieden.

Daarnaast kunnen sommige door Adamant gecontracteerde providers, zoals onder andere ontwikkelaars of hosting service providers, toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Adamant heeft echter met elke derde partij de desbetreffende overeenkomst ondertekend, waardoor de veiligheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

In al deze gevallen garandeert Adamant dat deze toegang uitsluitend wordt uitgevoerd voor de in dit privacybeleid beschreven doeleinden, in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming en met inachtneming van alle technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

VII. VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EEA)

Uw persoonsgegevens kunnen van tijd tot tijd buiten de EER worden verwerkt. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in die gevallen waarin wij uw gegevens moeten delen met andere entiteiten voor de levering van een van de hierboven beschreven diensten.

Meer bepaald, wanneer de verwerking van persoonsgegevens de overdracht van dergelijke gegevens naar derde landen buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (EER) met zich meebrengt, zorgt Adamant ervoor dat deze overdracht passende garanties biedt voor de verwerking van persoonsgegevens, rekening houdend met de blootstelling aan het risico van de betrokkenen, overeenkomstig de mechanismen waarin de toepasselijke regelgeving voorziet om een passend beveiligingsniveau te waarborgen. Bijgevolg kunnen internationale gegevensoverdrachten in dit verband worden uitgevoerd naar de Verenigde Staten, uitsluitend ten behoeve van cloud computing en e-mailbeheer, die in alle gevallen worden uitgevoerd met inachtneming van de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming.

VIII. UW RECHTEN

Als betrokkene hebt u het recht om te allen tijde en kosteloos contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking, door te schrijven naar de adressen die in dit privacybeleid zijn vermeld, om de volgende rechten uit te oefenen:

 • Recht op toegang: U hebt het recht door de verantwoordelijke voor de verwerking te worden geïnformeerd of uw persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, zo ja, toegang te krijgen tot deze gegevens en informatie te ontvangen over onder meer de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, de categorieën gegevens waarop de verwerking betrekking heeft, de ontvangers aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt en de beoogde bewaartermijn van de gegevens.
 • Recht op rectificatie: U kunt de verantwoordelijke voor de verwerking te allen tijde verzoeken om zonder onnodige vertraging onjuiste persoonsgegevens te rectificeren en de gegevens aan te vullen.
 • Recht om toestemming in te trekken: U kunt de toestemming te allen tijde en zonder opgave van redenen intrekken. De herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de eerder uitgevoerde verwerking.
 • Recht om geheel of gedeeltelijk bezwaar te maken tegen de verwerking: U hebt het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In dergelijke gevallen zal de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking van de persoonsgegevens stopzetten, tenzij hij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de formulering, uitoefening of verdediging van vorderingen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om de persoonsgegevens die u aan de verantwoordelijke voor de verwerking hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, en om ze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking te kunnen doorgeven zonder dat de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie u ze hebt verstrekt u daarvan weerhoudt, wanneer dit wettelijk is toegestaan.
 • Recht op beperking van de verwerking: In bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer de aanvrager de juistheid van zijn of haar gegevens betwist, terwijl de juistheid van de gegevens wordt geverifieerd), kunt u verzoeken dat Controller de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt, die alleen zullen worden verwerkt voor het nastreven of verdedigen van claims.
 • Recht op wissing: U hebt het recht te vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist als aan de toepasselijke wettelijke vereisten is voldaan, onder meer als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Als u twijfels of bijkomende vragen hebt over de uitoefening van uw rechten of, in het algemeen, over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u in elk geval contact opnemen met onze contactpersoon voor gegevensbescherming.

Als u van mening bent dat uw rechten op bescherming van persoonsgegevens zijn geschonden, kunt u bovendien een klacht indienen bij de Nederlandse autoriteit voor gegevensbescherming (https://www.autoriteitpersoons...)

IX. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

U garandeert hierbij dat de gegevens die u aan Adamant verstrekt waarheidsgetrouw, accuraat, volledig en actueel zijn. Hiertoe bent u, de gebruiker, verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die u verstrekt en zult u de verstrekte informatie naar behoren bijwerken.

Evenzo garandeert u dat, indien u gegevens van derden verstrekt, u hen op de hoogte hebt gesteld van de in dit document vervatte aspecten. U garandeert tevens dat u, indien dit het geval is, uitdrukkelijke toestemming hebt verkregen om deze gegevens aan Adamant te verstrekken.

U bent verantwoordelijk voor onjuiste of onnauwkeurige informatie die aan Adamant wordt verstrekt, en voor alle schade, direct of indirect, die dit Adamant of derden kan berokkenen.

X. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Adamant verwerkt uw persoonsgegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Voor deze doeleinden heeft Adamant passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, met name tegen toevallige of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Daartoe houdt Adamant rekening met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, alsmede met het risico van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

XI. UPDATE VAN DIT PRIVACYBELEID

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn ons Privacybeleid bij te werken. Alle wijzigingen in dit Privacybeleid zullen hier beschikbaar zijn. In geval van relevante wijzigingen kunt u een kennisgeving ontvangen via e-mail, post of andere passende middelen.

Laatst bijgewerkt: Januari 2023.

© ADAMANT RENEWABLES HOLDING, S.L. Alle rechten voorbehouden.