Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden (hierna, de "Voorwaarden") zorgvuldig voordat u toegang krijgt tot en gebruik maakt van Ons Platform, aangezien zij, samen met alle andere hierin genoemde documenten, de voorwaarden uiteenzetten waaronder u gebruik kunt maken van Ons platform "ADAMANT REPOWER", beschikbaar op de URL <www.adamantrepower.com> en de mobiele app "Adamant Repower", beschikbaar voor download in de App Store en Google Play (hierna, gezamenlijk het "Platform").

Elke persoon die toegang heeft tot, browst of gebruik maakt van het Platform zal zich houden aan en gebonden zijn door de Voorwaarden. Uw gebruik van het Platform impliceert Uw uitdrukkelijke aanvaarding, zonder enig voorbehoud, van alle hierin opgenomen voorwaarden, en is even geldig als een schriftelijke en ondertekende overeenkomst. Indien U het niet eens bent met de uitgesproken voorwaarden, verzoeken wij U het Platform niet te betreden, te bekijken of te gebruiken.

Voor alle duidelijkheid, de term "gebruik" omvat, maar is niet beperkt tot, het openen, browsen, invoeren van informatie en registreren om gebruik te maken van het Platform en/of diensten die wij daarin aanbieden. Elke verwijzing naar "U" of "Uw" betekent u als gebruiker van het Platform, hetzij als een geregistreerde gebruiker of als een gewone bezoeker die door de open secties van hetzelfde navigeert, en elke verwijzing naar "Wij", "Ons" of "Onze" is naar ADAMANT REPOWER, S.L.

1. IDENTIFICATIEGEGEVENS.

 • Eigenaar: ADAMANT RENEWABLES HOLDING, S.L.
 • Adres: C/ José Echegaray 18, 28232 Las Rozas de Madrid
 • BTW-nummer: ESB088277744
 • Openbaar register: CIF B088277744
 • E-mail: Admin.es@adamantrenewables.com
 • Telefoon: +34 912 55951

2. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED.

Het doel van het Platform, dat eigendom is van en beheerd wordt door ADAMANT REPOWER, S.L., is het aanbieden van een software tool die een eenvoudige en intelligente laad- en betaaloplossing voor elektrische voertuigen mogelijk maakt door eenvoudige toegang te bieden tot laad- en betaalopties voor openbare laders in heel Spanje en bepaalde andere Europese landen (hierna, de "Diensten"). In die zin is het ons doel om het zo gemakkelijk en betaalbaar mogelijk te maken om uw elektrische voertuig te rijden en op te laden, waar u zich ook bevindt op het grondgebied, maar om het volledige overzicht van oplaadopties in uw kaartweergave te krijgen, moet u ervoor zorgen dat uw filter is ingesteld om eRoaming-laadstations op te nemen.

Te dien einde, door het Platform te betreden en/of Diensten te contracteren, ongeacht of U zich inschrijft of niet, aanvaardt U deze Voorwaarden en daarna zal Uw gebruik van het Platform en de Diensten, als geregistreerde of anonieme gebruiker, gebonden zijn aan deze Voorwaarden, of elke gewijzigde versie gepubliceerd door Ons. De loutere navigatie door de open secties van het Platform zonder te registreren en/of diensten te contracteren is eveneens gebonden aan deze Voorwaarden, voor zover van toepassing.

De huidige Voorwaarden regelen de toegang, het browsen en het gebruik van het Platform, onverminderd Ons recht om de presentatie, instellingen en inhoud ervan te wijzigen, evenals de voorwaarden die vereist zijn voor de loutere toegang tot en/of het gebruik van het Platform en Onze diensten. De huidige Voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van hun publicatie tot hun volledige of gedeeltelijke wijziging. Vanaf dat moment worden de gewijzigde Voorwaarden van kracht.

In deze zin kunnen Wij bij gelegenheid, in het bijzonder wanneer dit noodzakelijk is om technische redenen of bedrijfscontinuïteit, wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. De toegang tot en/of het gebruik van het Platform nadat deze wijzigingen zijn toegepast en/of gepubliceerd impliceert Uw aanvaarding van deze wijzigingen. Niettemin zullen wij U op de hoogte stellen van alle relevante wijzigingen die Uw gebruik van het Platform en/of de specifieke Diensten die U heeft gecontracteerd beïnvloeden, voordat deze van kracht worden.

In elk geval zijn bepaalde inhoud en/of diensten onderworpen aan hun eigen specifieke voorwaarden en kunnen deze alleen beschikbaar zijn indien U uitdrukkelijk de desbetreffende overeenkomst met ons bent aangegaan voor de levering van deze diensten of de beschikbaarheid van deze inhoud. De specifieke voorwaarden van die inhoud en/of diensten kunnen deze Voorwaarden vervangen, aanvullen of, indien nodig, wijzigen voor zover relevant en alleen voor Uw gebruik van die inhoud en/of diensten.

3. GEBRUIK VAN HET PLATFORM.

3.1. Uw gebruik van openbare laadstations via het Platform.

Het Platform, inclusief de website en mobiele app, is eigendom van en wordt beheerd door Ons, en wordt aan U aangeboden met als doel het lokaliseren en betalen voor het gebruik van openbare laadstations in Ons netwerk, hetzij Onze eigen stations of die van Onze roaming partners.

Om het Platform te betreden en te gebruiken, moet U ofwel naar Onze website gaan of Onze app downloaden van de App Store of Google Play, afhankelijk van het besturingssysteem dat compatibel is met Uw apparaat. Als U zich registreert, moet U de stappen voltooien die vereist zijn door Ons registratieproces, zoals verder gespecificeerd in Sectie 5 hieronder.

Alle bijbehorende gegevens die via het Platform worden verzameld met betrekking tot de locatie van laadstations behoren ons toe. Deze gegevens mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het gebruik van het Platform, noch mogen ze worden overgedragen aan derden.

Het gebruik van Onze diensten voor het beheer van kosten vereist het gebruik van een geldige betalingsmethode, die U kiest uit de methoden die van tijd tot tijd beschikbaar zijn op het Platform. U kunt uw betalingsgegevens (d.w.z. kaartnummer en bijbehorende informatie) te allen tijde wijzigen onder uw persoonlijke profielinstellingen. De betaling zelf gebeurt via STRIPE. Wij kunnen een kredietcontrole op U uitvoeren ter bevestiging van de geldigheid en solvabiliteit van de door U opgegeven betaalmethode.

Betaling voor elke lading wordt gedaan via de door U gespecificeerde betalingsmethode tussen die welke in het Platform worden aangeboden. Om gebruik te maken van de laaddiensten via Ons Platform, selecteert U het gewenste laadstation en voegt U de door U gewenste betaalmethode toe. Indien reeds gekoppeld aan Uw account of apparaat, kunt U de betalingsmethode kiezen die U wilt gebruiken. Zodra Uw voertuig is aangesloten en U deze stappen heeft voltooid, zal het opladen beginnen.

U erkent en aanvaardt dat de selectie van een oplaadpunt en een geldige betalingsmethode om dat oplaadpunt te gebruiken, een overeenkomst tot aankoop van opladen vormt, gesloten tussen U en ons, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. Daarom zullen de kosten voor die specifieke transactie aan U in rekening worden gebracht en gefactureerd volgens de Voorwaarden.

Als U zich bewust wordt van ongeoorloofd gebruik van het Platform door een derde partij in Uw naam, neem dan onmiddellijk contact op met Onze Klantenservice via een contactmethode zoals gespecificeerd in Sectie 11 en blokkeer Uw account om verder misbruik te voorkomen. Wij kunnen u vragen om schriftelijk te bevestigen dat u uw account hebt geblokkeerd, en in het geval van diefstal kunnen wij u ook vragen om het incident aan te geven bij de relevante autoriteiten.

Onder Titel 7b Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. op betalingstransacties, zijn Wij aansprakelijk voor verliezen als gevolg van niet-toegestane transacties door een andere persoon en zullen Wij U het overeenkomstige bedrag terugbetalen vóór het einde van de werkdag volgend op Uw melding van de niet-toegestane transactie. In het geval van niet-geautoriseerde transacties die voortvloeien uit Uw schending van de verplichtingen onder deze Voorwaarden, in de vorm van fraude of grove nalatigheid, bent U echter aansprakelijk voor een bedrag van maximaal EUR 50. In ieder geval bent U nooit aansprakelijk voor verliezen die zich voordoen nadat Uw rekening is geblokkeerd zoals beschreven in de vorige paragraaf.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of anderszins onbruikbare mobiele telefoon in verband met het opladen via het gebruik van Onze Diensten.

3.2. Gebruik van uw eigen laadstations. Openbaar delen mogelijk maken.

Naast toegang tot Ons openbare netwerk van laadstations, biedt het Platform de mogelijkheid om Uw eigen thuislaadbox te installeren en te benaderen, zodat U het opladen van Uw voertuig thuis kunt beheren. Hierdoor kunt U de laadtijden en het energieverbruik controleren.

Als U Uw thuislaadbox op het Platform hebt ingesteld, kunt U deze ook als laadstation aanbieden aan andere gebruikers als U Public Sharing inschakelt. Zodra U deze optie heeft ingeschakeld, zullen Uw laadboxen zichtbaar zijn als openbare laadpunten voor andere gebruikers in het Platform, maar ze zullen niet worden ingeschakeld voor eRoaming en zijn alleen toegankelijk via de app.

Deze functie kan alleen worden ingeschakeld als "Lock cable to charging tag" is uitgeschakeld en "Charging tag or App required" is ingeschakeld.

U kunt een prijs per kWh bepalen die door Ons aan andere gebruikers in rekening wordt gebracht wanneer zij Uw gedeelde laadstation gebruiken. Het verdiende bedrag wordt door Ons op kwartaalbasis in de maanden januari, april, juli en oktober op Uw bankrekening gestort, verminderd met 5% administratiekosten.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke fiscale gevolgen in verband met de inkomsten die U ontvangt door het delen van Uw privé laadboxen.

Als U ervoor kiest om Openbaar delen uit te schakelen terwijl een gebruiker aan het opladen is op Uw gedeelde oplaadboxen, gaat het opladen door totdat het is voltooid en de gebruiker de oplaadkabel heeft losgekoppeld.

4. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Het is uitdrukkelijk verboden het Platform te gebruiken of te betreden voor illegale of niet-geautoriseerde doeleinden. Met name de volgende handelingen zijn niet toegestaan:

 1. Gebruik van het Platform op een wijze die schade, onderbrekingen, inefficiëntie of een gebrekkige werking van het Platform of het apparaat van een derde partij kan veroorzaken;
 2. Gebruik van het Platform voor de overdracht, installatie of publicatie van een virus, kwaadaardige code of enig ander schadelijk bestand;
 3. Gebruik van het Platform voor het verzamelen van persoonsgegevens;
 4. Het uitvoeren van webscrapping of soortgelijke acties;
 5. Gebruik van het Platform op onwettige wijze of op een wijze die illegale activiteiten bevordert of aanmoedigt;
 6. De onbevoegde toegang tot enig deel van het Platform, tot enige systemen of netwerken verbonden met het Platform, of tot enige server gebruikt door Ons of Onze provider(s), alsmede toegang tot de Diensten aangeboden via het Platform, door piraterij of hacking, password mining of enige andere onwettige middelen;
 7. De inbreuk of de poging tot inbreuk op de beveiligings- of verificatiemaatregelen van het Platform of enig netwerk dat verbonden is met het Platform, alsmede de beveiligings- of verificatiemaatregelen verbonden aan de inhoud die op het Platform wordt gehost;
 8. Het verrichten van een handeling die een onnodige of onevenredige belasting van het Platform kan veroorzaken, of die de infrastructuur ervan, of de door ons of onze provider(s) gebruikte systemen en netwerken, alsmede de met het Platform verbonden systemen en netwerken kan beschadigen, uitschakelen of overbelasten;
 9. Het verrichten van handelingen die een onevenredige of onnodige verzadiging veroorzaken in de faciliteiten van het Platform of in de systemen of netwerken die door ons of Onze provider(s) worden gebruikt, alsmede in de systemen en netwerken die met het Platform zijn verbonden.

Niet-nakoming van een van de bovengenoemde verplichtingen kan leiden tot de toepassing van alle maatregelen die Wij noodzakelijk of louter opportuun achten, zonder de verplichting U de schade te vergoeden die daaruit kan voortvloeien.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om uw toegang, navigatie en/of gebruik van het Platform op te schorten, te blokkeren, te wijzigen, te beperken of tijdelijk of permanent te onderbreken, met of zonder voorafgaande kennisgeving, indien wij merken dat u een van de bepalingen in de Voorwaarden of andere toepasselijke voorwaarden schendt.

5. TOEGANG EN REGISTRATIE.

Toegang tot het Platform staat open voor het algemene publiek en registratie is optioneel. Echter, bij de eerste toegang tot Ons Platform wordt U gevraagd om U bij ons te registreren. Deze registratie is niet vereist voor toegang tot en gebruik van de Diensten, maar als U zich registreert, zullen Uw laadgeschiedenis, betaalmethoden en gebruiksstatistieken, onder andere, worden gekoppeld aan Uw profiel, waardoor U deze informatie kunt meenemen naar elk ander apparaat dat U gebruikt om toegang te krijgen tot het Platform.

Registratie is gratis, maar Uw gebruik van de gelokaliseerde publieke laders is onderworpen aan de betaling van de overeenkomstige vergoedingen, zoals geïdentificeerd binnen het Platform bij het selecteren van een specifieke lader.

Als U zich wilt registreren, moet U de gevraagde informatie verstrekken, waaronder een e-mail of telefoonnummer, of het gebruik van connectoren van derden die van tijd tot tijd beschikbaar zijn. U moet ook bepaalde persoonlijke informatie verstrekken (volledige naam en land van verblijf) en alle verificatiestappen voltooien die op dat moment in het registratieproces worden toegepast.

Zodra U zich hebt geregistreerd, kunt U op elk compatibel apparaat op Uw account inloggen met behulp van Uw toegangsgegevens, die U als strikt vertrouwelijk moet behandelen en niet aan derden bekend mag maken.

Wij hebben het recht om op elk moment een door U gekozen of door ons toegewezen gebruikersidentificatiecode of wachtwoord onbruikbaar te maken, indien U naar onze redelijke mening een van de bepalingen van deze Voorwaarden niet hebt nageleefd. Indien U weet of vermoedt dat iemand anders dan U Uw toegangsgegevens kent, dient U ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via Admin.es@adamantrepower.com of.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens, dus U bent als enige aansprakelijk voor eventuele gevolgen, fouten of storingen in verband met het gebruik van de verstrekte gegevens.

U zult zorgvuldig gebruik maken van Uw toegangsgegevens en deze niet beschikbaar stellen aan derden. U bent verantwoordelijk voor het adequaat bewaren van uw toegangsgegevens en bent aansprakelijk voor elk onrechtmatig gebruik van het Platform door een onrechtmatige derde die toegang krijgt tot het Platform met behulp van uw toegangsgegevens.

6. EIGENDOM EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN.

Alle intellectuele eigendomsrechten op het Platform, de daarin opgenomen informatie en materialen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het Platform zelf en alle teksten, afbeeldingen, illustraties, logo's, alle en alle handelsmerken, alsmede alle merken, handelsmerken, logo's of andere onderscheidende tekens van derden, grafieken, ontwerpen, interfaces en alle andere informatie, inhoud of diensten die beschikbaar zijn via het Platform zijn eigendom van ons of zijn dienovereenkomstig aan ons in licentie gegeven door hun overeenkomstige eigenaars.

Uw gebruik van het Platform en haar inhoud en diensten, ongeacht hun type of vorm, houdt in geen geval een verklaring van afstand, overdracht, licentie of overdracht door Ons in, geheel of gedeeltelijk, van de genoemde intellectuele eigendomsrechten. U krijgt het recht om het Platform en de inhoud ervan te gebruiken voor het gebruik van de door ons geleverde diensten en in overeenstemming met de Voorwaarden, samen met alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen of die van toepassing zijn op een van deze diensten die beschikbaar zijn via het Platform.

Wij behouden ons uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor op het Platform en de inhoud ervan. In het bijzonder staan wij geen wijziging, kopie, reproductie, communicatie, transformatie of distributie toe in welke media of vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, van het Platform of de inhoud ervan voor enig openbaar of commercieel doel, tenzij met onze voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Bovendien is het verboden om copyrightaanduidingen of enig ander krediet dat de rechthebbenden op de inhoud van het Platform kan identificeren, alsook technische beschermingsvoorzieningen, digitale afdrukken of enig beschermingsmechanisme of informatie die in het Platform is opgenomen, te verwijderen of te manipuleren.

Verwijzingen naar Onze merken, handelsmerken, logo's of onderscheidende tekens, of die van derden, houden een impliciet verbod in op het gebruik ervan zonder Onze toestemming of die van hun rechtmatige houder. Toegang, navigatie en gebruik van het Platform verleent U geen enkel recht op dergelijke merken, handelsmerken, logo's of onderscheidende tekens.

In het geval dat U ons via het Platform informatie van welke aard dan ook verstrekt of toestuurt, met inbegrip van informatie over Uw thuislaadstations, erkent, garandeert en aanvaardt U dat U over de nodige rechten beschikt om dit te doen, en dat deze informatie geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, en dat deze informatie niet vertrouwelijk is of schadelijk voor derden. In die zin verleent U ons een licentie om de via het Platform verstrekte informatie te gebruiken, voor zover nodig om U de gevraagde diensten te leveren.

U erkent en aanvaardt dat U aansprakelijk bent voor de informatie die U verstrekt, inclusief de nauwkeurigheid ervan, en zult ons vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade, verliezen en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten en kosten) in verband met alle vorderingen, aanklachten en onderzoeken van derden veroorzaakt door: (i) Uw niet-naleving van deze Voorwaarden, inclusief, zonder beperking, Uw indiening van informatie, gegevens of materialen van welke aard dan ook die rechten van derden of toepasselijke wetten schenden; (ii) alle inhoud die U indient op het Platform, en (iii) alle activiteiten die U verricht op of via hetzelfde.

Als U vermoedt of op de hoogte bent van het bestaan van illegale of onwettige inhoud, met inbegrip van inhoud die de rechten van derden kan schenden, verzoeken wij U ons via het volgende e-mailadres op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen:.

Wij behouden ons het recht voor inhoud te weigeren of te verwijderen van het Platform of Uw gebruik ervan te beëindigen in overeenstemming met deze Voorwaarden.

Evenzo, indien U van mening bent dat het Platform of de inhoud ervan inbreuk maakt op Uw eigen intellectuele eigendomsrechten, of enige andere rechten, stuur ons dan een e-mail naar het hierboven vermelde adres, met de volgende informatie:

 • Identificatie van de eiser en zijn vertegenwoordiger, inclusief contactgegevens.
 • Relevante documentatie die Uw claim ondersteunt, met vermelding van de houder van de geschonden rechten.
 • Gedetailleerde weergave van de rechten die vermoedelijk door ons of een van Onze gebruikers zijn geschonden, alsmede hun precieze locatie binnen Ons Platform.
 • Een uitdrukkelijke verklaring dat de inhoud zonder toestemming van de rechthebbende is gebruikt.


7. APPARATEN EN UITRUSTING.

7.1. Gebruik van oplaadpunten.

U bent verantwoordelijk voor het zo nodig verstrekken van een Mode 3 Type 2 kabel voor het opladen via wisselstroom bij stations met Model 3 Type 2 connectoren.

De respectievelijke eigenaren van oplaadpunten in Ons netwerk zijn er verantwoordelijk voor dat de oplaadpunten voldoen aan de geldende normen, wet- en regelgeving. Als U een Connect serviceovereenkomst voor de oplaadpunten met Ons hebt ondertekend, hebben Wij deze verantwoordelijkheid op ons genomen zolang U een Connect serviceovereenkomst met Ons hebt.

De laadcapaciteit van de oplaadpunten is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de technische staat van de elektrische auto, het accuniveau en de capaciteit van het oplaadpunt, waarbij het onderdeel met de kleinste gemene deler bepalend is voor het vermogen dat het elektrische voertuig kan ontvangen. Wij kunnen daarom niet garanderen dat het opladen van Uw elektrische voertuig mogelijk is binnen een minimum/maximum vermogensbereik.

Instructies voor het gebruik van de oplaadpunten van Ons netwerk zijn te vinden in het Platform of op of naast de oplaadpunten.

De oplaadpunten mogen alleen worden gebruikt voor het opladen van elektrische voertuigen.

7.2. Beschikbaarheid van oplaadpunten.

Laaddiensten zijn 24/7/365 beschikbaar voor gebruikers, maar in de praktijk kan de mogelijkheid om op te laden beperkt zijn, bijvoorbeeld omdat nabijgelegen laadpunten bezet zijn door andere gebruikers, omdat sommige laadpunten op bepaalde tijdstippen van de dag niet beschikbaar zijn wegens speciale en/of lokale beperkingen, bijvoorbeeld in de vorm van parkeerregels.

Wij streven ernaar dat Onze oplaadpunten zo goed mogelijk functioneren. Als een oplaadpunt technische storingen vertoont, zullen Wij proberen de storing zo snel mogelijk te verhelpen, mits het oplaadpunt bij Ons hoort of door Ons wordt beheerd. Als een oplaadpunt aan een derde toebehoort, zullen Wij ons best doen om ofwel contact op te nemen met de betreffende eigenaar om de storing te melden ofwel het oplaadpunt uit te schakelen in Ons Platform. Als een oplaadpunt voor langere tijd buiten gebruik is, zal dit worden aangegeven in het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om, zonder compensatie aan U, de oplaaddienst of een oplaadpunt te wijzigen of tijdelijk te sluiten om redenen zoals updates, onderhoud en foutcorrectie of als gevolg van overmacht buiten onze controle.

7.3. Ons platform.

U heeft de juiste apparaten en verbinding nodig om toegang te krijgen tot het Platform. Alle kosten in verband met Uw internetverbinding om toegang te krijgen tot Onze Diensten zijn Uw verantwoordelijkheid.

Wij kunnen de ondersteuning van browsers, apparaten of besturingssystemen te allen tijde naar eigen goeddunken stopzetten, zonder enige aansprakelijkheid jegens u. Wanneer een browser, apparaat of besturingssysteem niet langer wordt ondersteund, stoppen wij met het repareren van problemen hiervoor. Wij zullen ons best doen om Onze gebruikers van tevoren op de hoogte te stellen als dit gebeurt, via in-app meldingen, e-mailberichten of analoge middelen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor Uw gebrek aan toegang tot of gebruik van het Platform als gevolg van een internetoverbelasting of als gevolg van fouten of problemen met betrekking tot apparaten, apparatuur en/of netwerken.

8. VERGOEDINGEN EN BETALING.

8.1. Vergoedingen.

De toepasselijke vergoedingen voor het gebruik van een oplaadpunt in Ons netwerk worden getoond in de overzichtsinformatie wanneer U elk oplaadpunt in het Platform selecteert en worden verder geïdentificeerd voordat U een verzoek tot opladen op de geselecteerde locatie initieert. Wij voegen geen extra kosten toe aan de vergoedingen die U in rekening worden gebracht voor Uw gebruik van elke oplaadlocatie.

De minimum prijs voor elke betaling via het Platform is 0,50 EUR, BTW inbegrepen.

Af en toe kunt U gebruik maken van vouchers die U van ons of van bepaalde partners verkrijgt en waarmee U krediet of kortingen voor toekomstige oplaaddiensten kunt verkrijgen. Om Uw voucher te activeren en gebruik te kunnen maken van de Diensten tegen de door de voucher toegestane prijs, moet U de vouchercode invoeren in de sectie Betalingen van Uw persoonlijke ruimte binnen het Platform.

Indien Onze oplaadpunten worden gebruikt of toegankelijk zijn via een platform van een derde partij, zijn Wij niet verantwoordelijk voor eventuele aanvullende vergoedingen, kosten of lasten die door een dergelijk platform van een derde partij kunnen worden opgelegd.

8.2. Betaling.

Elke oplaaddienst die via het Platform wordt gecontracteerd zal worden gefactureerd zodra de oplaadsessie is voltooid en ten laste worden gebracht van de door U gekozen betaalmethode. U ontvangt het bijbehorende ontvangstbewijs zowel binnen de app als via e-mail, waarop zowel het totale oplaadverbruik als de totale prijs worden vermeld.

Hiervoor bieden wij de volgende betaalmethoden aan:

 • Krediet- of debetkaart van U;
 • "Charge card" of "token" door ons verstrekt. Merk op dat, om over deze betaalmethode te kunnen beschikken, U de Charge card specifiek bij ons moet bestellen in het nationale Adamant Repower kantoor of via e-mail op:, door de bijbehorende prijs te betalen en alle informatie te verstrekken die wij vragen om deze betaalmethode mogelijk te maken. De Charge card mag niet met derden worden gedeeld. Wij kunnen Uw verzoek of aanvraag voor een Charge card weigeren indien Wij misbruik vermoeden.

Als U Uw eigen krediet- of debetkaart gebruikt, wordt het totale bedrag van de betreffende oplaadsessie onmiddellijk in rekening gebracht.

Indien U een van ons verkregen Charge card gebruikt, wordt U maandelijks achteraf aan het einde van elke kalendermaand gefactureerd voor Uw totale verbruik gedurende die periode. De betaling dient uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de factuur door ons te zijn ontvangen. Wij zijn gerechtigd van U, naast het gefactureerde bedrag, rente te vorderen vanaf de op de factuur vermelde vervaldatum in geval van betalingsverzuim door U. Hiertoe passen wij de wettelijke vertragingsrente toe die op het moment van uw verzuim van toepassing is. In het geval van een foutieve betaling door u, zijn wij tevens gerechtigd een redelijke vergoeding in rekening te brengen voor de betalingsafhandeling die wij eventueel moeten verrichten om het juiste en volledige bedrag van u te innen. Deze vergoeding zal worden afgestemd op Onze prijslijst gepubliceerd op (algemene voorwaarden).

De prijs voor het laden via eRoaming wordt altijd bepaald door de lokale laadoperator en wordt op een bepaalde locatie in het Platform getoond (let op de specifieke prijs voor elke locatie of klik op de knop "Prijs" en lees de informatie zorgvuldig voordat u een laadsessie start).

U bent verantwoordelijk voor het betalen van Ons voor al het gebruik van de oplaaddienst dat via Uw rekening of met een betaalkaart wordt uitgevoerd, tenzij U Ons eerder hebt geïnformeerd dat Uw rekening of, indien van toepassing, Uw betaalkaart verloren of gestolen is, zoals bedoeld in artikel 524 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Dit geldt echter niet als U aan het ongeoorloofde gebruik hebt bijgedragen door frauduleus of nalatig gebruik.

Wij hebben het recht Uw account op te schorten of Uw toegang tot het Platform te beperken indien U niet aan Onze betalingsvoorwaarden voldoet.

9. ELEKTRONISCHE AANBESTEDING.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 227a Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek zullen langs elektronische weg gesloten contracten alle door het rechtsstelsel voorziene rechtsgevolgen hebben, wanneer de toestemming en de overige voor hun geldigheid noodzakelijke vereisten zijn vervuld.

In ieder geval zijn de elektronische middelen waarop deze voorwaarden zijn vastgelegd, in geval van een geschil tussen de partijen toelaatbaar als bewijsstuk.

In dit verband wordt ervan uitgegaan dat de voltooiing van alle fasen van het aankoopproces en de betaling van het overeenkomstige economische bedrag noodzakelijkerwijs inhouden dat de voor het sluiten van de overeenkomst vereiste toestemming is verleend.

Evenzo, overeenkomstig de bepalingen van artikel 227b Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek alle informatie met betrekking tot de contracteringsprocedure aan U beschikbaar wordt gesteld vóór de aanvang van de contracteringsprocedure, die alleen van toepassing is indien U besluit over te gaan tot het contracteren van de via het Platform aangeboden Diensten.

10. GEEN HERROEPINGSRECHT.

U erkent en aanvaardt dat, zodra U een lader kiest en een geldige betalingsmethode invoert of selecteert om de lader te gebruiken, de dienst automatisch begint. Daarom erkent en aanvaardt U hierbij dat U geen recht op herroeping heeft met betrekking tot een door U aangeschafte oplaaddienst.

11. KLANTENSERVICE.

Wij bieden onze gebruikers een klantendienst voor eventuele vragen, klachten en suggesties die u kunt hebben:

Onze Klantenservice is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag, 9:00-18:00 (GMT +1). Wij doen ons best om tijdig te antwoorden op alle communicatie die wij via onze Klantenservice ontvangen, maar reken op een redelijke vertraging in onze reactie.

12. HYPERLINKING.

12.1. Links naar andere websites.

In het geval dat het Platform hyperlinks naar andere websites weergeeft door middel van knoppen, links, banners of embedded content, informeren wij U dat, tenzij anders aangegeven, deze worden beheerd en onder controle staan van de betreffende derden. Wij hebben geen controle of middelen, technisch of menselijk, om de informatie, inhoud, of diensten geleverd door andere platforms waarnaar gelinkt kan worden vanaf het Platform, te controleren of goed te keuren.

Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enig aspect van de gelinkte website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de prestaties, toegang, gegevens, informatie, kwaliteit, betrouwbaarheid van en diensten, eventuele links op de website en/of de inhoud ervan in het algemeen.

In dit verband, indien U feitelijke kennis heeft dat derden zich bezighouden met illegale of immorele activiteiten via een van deze websites, dient U ons onmiddellijk op de hoogte te stellen om de betreffende hyperlink van het Platform te verwijderen.

In ieder geval houdt de plaatsing van een hyperlink in het Platform naar een andere website geen enkele relatie, samenwerking of afhankelijkheid in tussen ons en de eigenaars van de website van de derde.

12.2. Links naar het Platform vanaf andere websites.

Wij staan geen links naar het Platform toe vanaf websites die inhoud of informatie bevatten die op enigerlei wijze onwettig, illegaal, vernederend of obsceen is, of die in het algemeen in strijd is met de wet, de goede zeden, de openbare orde of algemeen aanvaarde sociale normen.

Wij hebben geen controle, noch menselijke of technische middelen om de informatie, inhoud en diensten van andere websites die links kunnen leggen naar Ons Platform te openen of goed te keuren. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig aspect met betrekking tot de website die de link bevat, inclusief, maar niet beperkt tot, aspecten met betrekking tot de werking, toegang, gegevens, informatie, vertrouwen en kwaliteit van zijn diensten, zijn eigen links en/of enige van zijn inhoud in het algemeen. Het bestaan van links naar het Platform impliceert geen enkele vorm van relatie, samenwerking of afhankelijkheid tussen ons en de eigenaars van de website van derden.

13. VERKLARINGEN EN GARANTIES.

Wij kunnen de betrouwbaarheid, bruikbaarheid en waarachtigheid van alle informatie, diensten en/of inhoud beschikbaar op het Platform niet garanderen, noch de bruikbaarheid of waarachtigheid van de daarin verstrekte documentatie. Bijgevolg kunnen wij niet garanderen en zijn wij niet aansprakelijk voor:

 1. De continuïteit van de op het Platform beschikbare inhoud en diensten;
 2. De afwezigheid van fouten op het Platform en/of haar Diensten;
 3. De afwezigheid van virussen en/of andere schadelijke componenten in het Platform of de server die het Platform levert;
 4. De onkwetsbaarheid van het Platform of de getroffen beveiligingsmaatregelen;
 5. Mogelijke veiligheidsfouten of inbreuken die kunnen worden veroorzaakt als gevolg van Uw toegang tot het Platform met behulp van een geïnfecteerd apparaat;
 6. Inbreuken door derden die U en andere gebruikers van het Platform, en andere websites en/of systemen die door ons worden beheerd, kunnen treffen;
 7. Het gebrek aan bruikbaarheid of het slecht functioneren van de inhoud van het Platform;
 8. De schade of verliezen veroorzaakt door een persoon die de Voorwaarden schendt, hetzij aan zichzelf, hetzij aan derden;
 9. Inbreuken op intellectuele eigendom door derden;
 10. Gebruik door derden van elementen die ons eigendom zijn en die misleidend kunnen zijn wat betreft de identificatie van deze derden;
 11. Vertragingen, wissen, foutieve aflevering of het niet opslaan van communicatie van U of persoonlijke configuraties van het Platform;
 12. Beslissingen genomen door U als gevolg van informatie verstrekt via het Platform, noch enige schade veroorzaakt aan U of derden als gevolg van acties genomen uitsluitend op basis van informatie in het Platform;
 13. De inhoud van Uw communicatie verzonden via het Platform, waarvan het gebruik onderworpen is aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;
 14. Schade veroorzaakt aan Uw apparatuur of die van derden tijdens Uw gebruik van het Platform;
 15. Schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de inhoud van het Platform;
 16. Storingen in het functioneren van het Platform of van een van zijn diensten als gevolg van omstandigheden buiten Onze redelijke controle;
 17. Gevolgen die voortvloeien uit een gebrekkige werking van Uw browser of app of het gebruik van verouderde versies daarvan;
 18. Het illegale, nalatige, frauduleuze gebruik van het Platform of de inhoud of diensten ervan door de gebruikers, of elk gebruik dat in strijd is met de Voorwaarden, de goede trouw en/of de openbare orde;
 19. Schade van welke aard dan ook aan U veroorzaakt als gevolg van storingen of onderbrekingen van telecommunicatienetwerken of andere elektronische systemen die een opschorting, annulering of onderbreking van de diensten veroorzaken en/of die de beschikbaarheid van het Platform beïnvloeden, op welk tijdstip dan ook.

In het bijzonder zijn wij niet aansprakelijk voor:

 1. Schade als gevolg van incompatibiliteit tussen Uw elektrische voertuig en eventuele oplaadpunten, of als gevolg van Uw gebruik van de oplaaddiensten of oplaadpunten indien deze in strijd zijn met de instructies en technische vereisten die in deze Voorwaarden zijn opgenomen of die op andere tijdstippen aan U beschikbaar zijn gesteld, met inbegrip van het oplaadpunt zelf of de instructies of oplaadspecificaties van Uw voertuig;
 2. Indirecte of gevolgschade die kan worden toegeschreven aan schade aan Uw eigendom en als gevolg van Uw gebruik van de oplaaddienst of het oplaadpunt;
 3. Verliezen veroorzaakt door foutieve of onnauwkeurige gegevens in de vorm van informatie die nodig is voor het gebruik van het Platform, ook wanneer het Platform niet operationeel is.

U hebt geen recht op compensatie als een oplaadpunt in Ons openbare netwerk gesloten, niet beschikbaar of niet werkend is.

U bent verantwoordelijk voor de naleving van alle richtlijnen en vereisten volgens de instructies die Wij van tijd tot tijd kunnen geven. Dit omvat de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het elektrische voertuig dat U gebruikt voldoet aan alle oplaadvereisten voordat U gebruik maakt van Onze oplaaddiensten.

U bent er ook verantwoordelijk voor dat het Platform en/of Uw betaalmethoden niet toegankelijk zijn voor onbevoegden en, indien dit gebeurt, Uw account of betaalmethode te blokkeren en ons hiervan onverwijld in kennis te stellen.

Bovendien zijn Wij in geen geval aansprakelijk voor verliezen of schade van welke aard dan ook die direct of indirect voortvloeien uit Uw verzuim om deze Voorwaarden te lezen. U bent als enige aansprakelijk voor alle verliezen en schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit de overdracht, verspreiding, opslag, beschikbaarheid, ontvangst, verkrijging of toegang tot het Platform en voor al Uw handelingen binnen of in verband met hetzelfde.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot Onze dienst om welke reden dan ook te weigeren en/of de dienst geheel of gedeeltelijk te onderbreken. In het bijzonder behouden Wij ons het recht voor om Uw toegang tot opladen via Ons Platform onmiddellijk te blokkeren in geval van misbruik, risico of vermoeden van onveilig of ongeoorloofd gebruik van Ons Platform of een oplaadpunt, met inbegrip van het risico dat U Uw verplichtingen jegens Ons niet nakomt.

Toegang tot het Platform houdt geen enkele verplichting van ons in om de afwezigheid van virussen of andere schadelijke componenten te controleren. Het is in ieder geval Uw verantwoordelijkheid om Uw systemen en apparaten uit te rusten met geschikte instrumenten om dergelijke schadelijke componenten op te sporen en te desinfecteren.

Niettegenstaande het bovenstaande hebben Wij alle noodzakelijke maatregelen genomen, binnen Onze redelijke controle en mogelijkheden en binnen de stand van de techniek, om het functioneren van het Platform te waarborgen en systeemstoringen tot een minimum te beperken, zowel vanuit technisch oogpunt als met betrekking tot de op het Platform gepubliceerde inhoud.

Wij kunnen de betrouwbaarheid, wettigheid en bruikbaarheid van de door derden via het Platform geleverde inhoud niet garanderen. Indien U zich bewust wordt van het bestaan van enige inhoud die illegaal of onwettig is of die inbreuk maakt op de rechten van derden, verzoeken wij U ons onmiddellijk op de hoogte te stellen zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de waarheidsgetrouwheid, integriteit of verouderde kenmerken van de informatie die op het Platform wordt gepubliceerd door andere bronnen dan Wij, met inbegrip van laadstations die eigendom zijn van of beheerd worden door derden. Dit geldt ook voor informatie op andere platforms of websites waarnaar wordt gelinkt vanaf het Platform. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen worden veroorzaakt door het gebruik van genoemde informatie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van Onze verplichtingen onder deze Voorwaarden indien de vertraging of niet-nakoming het gevolg is van een omstandigheid die buiten Onze redelijke controle valt, zoals onder meer: overmacht, problemen bij de toegang tot het internet, technologische problemen die buiten Onze zorgvuldige en redelijke beheersing vallen, handelingen of nalatigheden van derden. In al deze gevallen, die buiten Onze redelijke controle en zorgvuldigheid vallen, zal er voor U geen vergoeding zijn voor schade of verlies, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

U gaat ermee akkoord ons schadeloos te stellen en ons te vrijwaren voor alle schade, verliezen en kosten (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke advocaatkosten en kosten) in verband met alle vorderingen, aanklachten en onderzoeken van derden veroorzaakt door: (i) Uw niet-naleving van deze Voorwaarden, inclusief, zonder beperking, Uw indiening van inhoud die rechten van derden of toepasselijke wetten schendt; (ii) enige inhoud die U indient op het Platform, en (iii) enige activiteit waarin U zich begeeft op of via het Platform.

14. TERMIJN EN BEËINDIGING.

Deze Voorwaarden, die Uw gebruik van het Platform en de Diensten regelen, treden in werking tussen U en Ons bij Uw toegang tot het Platform en, voor elk gebruik van de Diensten, wanneer U het gebruik van een bepaald laadstation aanvraagt en een geldige betalingsmethode voor dat gebruik selecteert.

Deze Voorwaarden, of een gewijzigde versie daarvan op enig moment, blijven van kracht totdat U het gebruik van Ons Platform en Diensten staakt of totdat Wij Uw account beëindigen of opschorten als gevolg van een van de in deze Voorwaarden beschreven oorzaken voor beëindiging.

In het bijzonder kunnen wij onze overeenkomst met u beëindigen bij:

 1. Uw verzuim om een overeenkomstige betaling te doen;
 2. Uw inbreuk op onze rechten en/of op de rechten van derden;
 3. Uw misbruik van de Diensten;
 4. Uw inbreuk op een van de voorwaarden in deze Voorwaarden;
 5. Stopzetting van het Platform door ons, om welke reden dan ook.

Beëindiging door ons geeft U in geen geval recht op enige vorm van compensatie.

In ieder geval zult U bij beëindiging van deze overeenkomst tussen U en ons het gebruik van het Platform en de door ons geleverde Diensten staken.

Wij kunnen de bevoegde autoriteiten informeren en met hen samenwerken als wij een inbreuk op de toepasselijke wetgeving vaststellen of als wij vermoeden dat u een strafbaar feit pleegt.

15. VERTROUWELIJKHEID.

U verklaart dat U alle gegevens , documentatie en informatie verkregen als gevolg van deze Voorwaarden, met inbegrip van alle zakelijke, financiële, operationele, technische en marketinginformatie, en alle andere informatie van geheime of eigendomsrechtelijke aard, of die als vertrouwelijk moet worden behandeld, met betrekking tot Ons, het Platform, Onze Diensten, deze overeenkomst of een derde partij (hierna de "Vertrouwelijke Informatie"), strikt vertrouwelijk zult behandelen.

U verbindt zich ertoe de Vertrouwelijke Informatie niet te onthullen of bekend te maken aan enige andere persoon of entiteit, en erkent dat U niet gerechtigd bent deze op enigerlei wijze te reproduceren, te gebruiken, te verkopen, in licentie te geven, tentoon te stellen, te publiceren of anderszins bekend te maken zonder Onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

16.DIVERSEN.

16.1. Titels en scheidbaarheid.

De titels hierin zijn louter informatief en beïnvloeden, kwalificeren of stimuleren de interpretatie van de Voorwaarden niet.

Indien een van de voorwaarden door een bevoegde rechtbank of regelgevende instantie wordt afgewezen of onverbindend wordt verklaard, heeft deze onverbindendheid geen gevolgen voor de overige bepalingen, die van toepassing blijven.

16.2. Opdracht.

U erkent dat Wij uw rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk kunnen overdragen of toewijzen aan een andere onderneming binnen Onze ondernemingsgroep of aan een andere partij van wie redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij de verplichtingen onder deze Voorwaarden op bevredigende wijze nakomt.

U mag Uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden niet overdragen of anderszins toewijzen of toekennen aan derden.

16.3. Geldigheid.

Deze Voorwaarden zijn momenteel geldig en afdwingbaar. Wij hebben het recht om deze Voorwaarden met onmiddellijke ingang te beëindigen indien U de voorwaarden schendt of de oplaaddiensten of een oplaadpunt gebruikt op een wijze die ongemak of schade voor ons veroorzaakt.

16.4. Wijzigingen en amendementen.

Wij hebben het recht deze Voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De wijzigingen zullen worden gepubliceerd op het Platform op dezelfde wijze als deze Voorwaarden beschikbaar worden gesteld. Wij zullen U voorzien van een redelijke voorafgaande kennisgeving via e-mail of in-app meldingen, waarbij U wordt gevraagd de gewijzigde Voorwaarden te bekijken. Als U niet akkoord gaat met Onze wijzigingen, is Uw enige remedie het Platform niet langer te gebruiken voordat de wijzigingen van kracht worden. U heeft geen recht op enige vorm van compensatie.

U hoeft de Voorwaarden niet te aanvaarden om ze op U van toepassing te laten zijn. In plaats daarvan worden ze automatisch afdwingbaar op hun ingangsdatum, die wij zo goed mogelijk van tevoren aan U zullen communiceren. In ieder geval worden de gewijzigde Voorwaarden van kracht vanaf het moment dat ze op het Platform worden gepubliceerd.

16.5. Geen ontheffing

In het geval dat u deze Voorwaarden schendt en wij geen actie tegen u ondernemen, worden wij niet geacht afstand te hebben gedaan van onze rechten met betrekking tot uw schending en hebben wij nog steeds het recht om onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin u de Voorwaarden schendt.

17. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE.

Dit Platform, met inbegrip van Uw gebruik ervan, en in het bijzonder deze Voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd en gehandhaafd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving.

Voor alle geschillen, acties of claims die kunnen ontstaan met betrekking tot de interpretatie en toepassing van deze Voorwaarden, komen U en Wij overeen ons te onderwerpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van de stad Madrid (Spanje) met uitdrukkelijke en vrijwillige afstand van elke andere jurisdictie.

Laatst bijgewerkt: Januari 2023.

Copyright © 2023 ADAMANT RENEWABLES HOLDING, S.L. Alle rechten voorbehouden.